dnes je 3.10.2022

Účtovanie poľnohospodárskych družstiev
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

online kniha Účtovanie poľnohospodárskych družstiev je praktickou pomôckou pre všetkých, ktorí sa venujú problematike účtovania družstiev.

Online kniha obsahuje ucelene spracované jednotlivé účtovné triedy, ktorými sú dlhodobý majetok, krátkodobý finančný majetok, peňažné prostriedky, zúčtovacie vzťahy, zásoby, finančné záväzky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, náklady a výnosy.  

V roku 1990 došlo k vytvoreniu nových družstevných zákonov založených na demokratických základoch so zámerom prechodu na trhové hospodárstvo a privatizáciu poľnohospodárskeho sektora. Treba si uvedomiť, že táto online kniha vysvetľuje i z hľadiska účtovania celý proces transformácie a je obohatená množstvom predkontácií, ktoré sú pre prácu účtovníka nevyhnutné.

Online kniha okrem iného rieši aj majetok poľnohospodárskeho družstva, prírastky, úbytky zvierat, postup účtovania porážky zvierat, atď. 

Každý deň máte v online knihe aktualizovaných vyše 900 právnych predpisov, ktoré potrebujete pre Vašu prácu v účtovníctve. Súčasťou predplatného je i bezplatný odpovedný servis v rámci zamerania tejto online knihy.

Upozorňujeme na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva od 1. januára 2022:

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka


 

Čo nájdete v online knihe?

 • Špecifiká obchodných spoločností a poľnohospodárskych družstiev, účtovníctvo a účtovná závierka
 • Introduction
 • Stručná špecifikácia poľnohospodárskych družstiev
 • Účtovníctvo poľnohospodársych družstiev a jeho úloha v súčasných podmienkach
 • Vymedzenie základných pojmov
 • Povinnosti štatutárneho orgánu a manažérov spojené s vedením účtovníctva a účtovnou závierkou
 • Účtovníctvo ako podklad pre štrukturálnu a finančnú analýzu a hodnotenia obchodnej spoločnosti a poľnohospodárskeho družstva
 • Predmet účtovníctva
 • Obchodné spoločnosti spoločností a poľnohospodárske družstvá
 • Majetok poľnohospodárskeho družstva
 • Dlhodobý majetok
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Dlhodobý finančný majetok
 • Obstarávanie dlhodobého majetku
 • Oceňovanie dlhodobého majetku
 • Účtovanie o dlhodobom majetku
 • Účtovanie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku
 • Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • Vyradenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
 • Účtovanie o dlhodobom finančnom majetku
 • Opravné položky k dlhodobému majetku
 • Krátkodobý finančný majetok
 • Charakteristika krátkodobého finančného majetku
 • Peňažné prostriedky
 • Oceňovanie peňažných prostriedkov
 • Inventarizácia peňažných prostriedkov
 • Účtovanie peňažných prostriedkov
 • Finančný majetok účtovaný v účtovej skupine 25 - Krátkodobý finančný majetok
 • Oceňovanie krátkodobého finančného majetku
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok
 • Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
 • Zúčtovacie vzťahy
 • Charakteristika zúčtovacích vzťahov
 • Oceňovanie pohľadávok a záväzkov
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • Účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahov
 • Pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
 • Pohľadávky a záväzky z titulu daní a dotácií
 • Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia
 • Finančné záväzky
 • Rezervy
 • Iné pohľadávky a iné záväzky
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Náklady
 • Charakteristika nákladov
 • Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 51 - Služby
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 52 - Osobné náklady
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 53 - Dane a poplatky
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účtovanie finančných nákladov
 • Účtovanie mimoriadnych nákladov
 • Účtovanie dane z príjmov a prevodové účty
 • Výnosy
 • Charakteristika výnosov
 • Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 62 - Aktivácia
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie na účtoch účtovej skupiny 65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
 • Účtovanie finančných výnosov
 • Účtovanie mimoriadnych výnosov
 • Účtová skupina 69 - Prevodové účty
 • Účtovanie o imaní a dlhodobých záväzkoch družstiev
 • Vlastné imanie
 • Účtovanie základného imania
 • Účtovanie kapitálových fondov
 • Emisné ážio
 • Ostatné kapitálové fondy
 • Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
 • Rezervný fond
 • Nedeliteľný fond
 • Účtovanie o nedeliteľnom fonde
 • Analýza účtovnej uzávierky a účtovnej závierky
 • Etapy účtovnej uzávierky a závierky

 

Čo získate s online knihou?

365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti účtovania,
všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

O autorovi

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

 
 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vedenie účtovníctva z pohľadu elektronizácie v roku 2022 a v roku 2023

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 28.10.2022

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Na čo netreba zabudnúť pred ukončením účtovného roka 2022

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 16.11.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.10.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Editovateľné tlačivá
VESTNÍKY MINISTERSTIEV